فصل نامه اقتصادی گروه مالی دی منتشر شد:

انتشار اولین شماره فصل نامه اقتصادی ایران و جهان در گروه مالی دی

به گزارش روابط عمومی گروه مالی دی پیرو سیاست‌های ابلاغی مدیر عامل این گروه در مسیر انجام مسئولیت های اجتماعی اولین شماره فصلنامه اقتصادی گروه مالی دی با رویکرد بررسی روند فصلی شاخص‌های اساسی اقتصاد و ارائه اخبار و تحلیل پیرامون هر شاخص در سطح بین المللی و داخلی به همت معاونت سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی تهیه و در سایت این گروه بارگذاری گردید.