معاونت مجامع و امور شرکت های گروه مالی دی برگزار کرد:

ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال مالی 1400 شرکت های تابعه گروه مالی دی

باتوجه به لزوم پایش مستمر نحوه عملکرد شرکت های تابعه گروه مالی دی، معاونت مجامع و امور شرکت های گروه مالی دی نسبت به برگزاری جلسات ارزیابی شش ماهه اول سال 1400 در آبان ماه سال جاری اقدام نمود.

در این جلسات که با حضور مدیران گروه مالی دی و همچنین مدیران شرکتهای تابعه برگزار شد، بسیاری از مباحث عملکردی شرکتهای تابعه اعم از نحوه عملکرد در خصوص مباحث مالی، تکالیف مجامع، تسویه مطالبات، پرونده های حقوقی، پرونده های مالیاتی و بسیاری از مباحث مربوط به حوزه مدیریتی و شرکت بررسی و مورد بحث قرار گرفت.
ارزیابی و پایش عملکرد شرکت های تابعه گروه مالی دی به طور منظم و دقیق هر سه ماه انجام شده و نسبت به پیگیری و نظارت بر آن ها اهتمام به عمل می‌آید.