بانک دی روی ریل شفافیت است

قاضی زاده هاشمی با اعلام این که «بانک دی روی ریل شفافیت است»، گفت: بانک مرکزی هم از عملکرد این بانک راضی است. ...