تحلیل روند اقتصادی ایران و جهان در:

فصل نامه اقتصادی گروه مالی دی

فصل نامه  گروه مالی دی با موضوع اقتصاد ایران و جهان؛ روند تغییرات فصلی و اتفاقات موثر بر این تغییرات را در شاخص‌های اساسی اقتصاد مورد بررسی قرار داده و به ارائه اخبار و تحلیل پیرامون هر شاخص در سطح بین المللی و داخلی می پردازد. این مهم به همت معاونت سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی تهیه شده و در راستای اهتمام گروه مالی دی به انجام مسئولیت های اجتماعی و بالا بردن سطح دانش عمومی مردم در حوزه های اقتصادی منتشر می گردد.  شما از قسمت زیر می توانید هریک از شماره های آن را پس از انتشار دانلود نمایید

آخرین شماره فصل نامه