دو دوره ارزیابی شرکت های تابعه

ارزیابی عملکردسه ماهه و شش ماهه اول سال مالی 1401 شرکتهای تابعه گروه مالی دی

به گزارش روابط عمومی گروه مالی دی ، باتوجه به لزوم پایش مستمر نحوه عملکرد شرکت های تابعه گروه مالی دی، معاونت مجامع و امور شرکت های گروه مالی دی نسبت به برگزاری جلسات ارزیابی سه ماهه و شش ماهه اول سال 1401 در تیر و شهریور ماه سال جاری اقدام نمود.
در این جلسات که با حضور مدیران گروه مالی دی و همچنین مدیران شرکتهای تابعه برگزار شد، بسیاری از مباحث عملکردی شرکتهای تابعه اعم از نحوه عملکرد در خصوص مباحث مالی، تکالیف مجامع، تسویه مطالبات، پرونده های حقوقی، پرونده های مالیاتی و بسیاری از مباحث مربوط به حوزه مدیریتی و شرکت بررسی و مورد بحث قرار گرفت.
ارزیابی و پایش عملکرد شرکت های تابعه گروه مالی دی به طور منظم و دقیق هر سه ماه انجام شده و نسبت به پیگیری و نظارت بر آن ها اهتمام به عمل می‌آید.