برگزاری مجامع شرکت های تابعه در موعد مقرر

به گزارش روابط عمومی گروه مالی دی ، معاونت امور مجامع و شرکت ها با توجه به زمانبندی قانونی برگزاری مجامع شرکت ها، مجامع 13 شرکت تابعه گروه مالی دی در راستای هم افزایی و کمک به بانک دی و سهامداران آن تا پایان خرداد ماه سال جاری برگزار گردید.
در مجامع برگزار شده با بررسی بند های حسابرسی و مشکلات شرکت تکالیفی جهت حل و برطرف نمودن آن برای شرکت های تابعه معین گردیده است و انتظار می رود با رعایت دستورالعمل ها و حرکت در راستای اهداف گروه مالی دی و بانک دی نسبت به چابک سازی شرکت های خود حرکت نمایند.

سردر گروه مالی و اقتصادی دی