سرمایه گذاری بوعلی

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری بوعلی

به گزارش روابط عمومی گروه مالی دی ، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-084 مورخ 1401/06/28 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/19 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 3000000 میلیون ریال) در تاریخ 1401/08/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.