صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به 31/05/1400 (حسابرسی نشده) منتشر گردید

 

شرکت سرمایه گذاری بوعلی صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 1400/05//31 را منتشر کرد.

طبق این صورت مالی منتشر شده ، سود خالص محقق شده به ازای هر سهم معادل ۱,۰۳۸ ریال می باشد. از نکات مهمی که در این صورت مالی قابل ذکر است کسب سود 3,110 میلیارد ریالی است. این رقم  91 درصد از بودجه تعیین شده شرکت در ابتدای سال را پوشش میدهد.