دماوند

افزایش سرمایه «دماوند»

شرکت تولید نیروی برق دماوند از آگهی ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی نمود.

با عنایت بر تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ 29 فروردین ماه، در تاریخ 5 خردادماه 1400 افزایش سرمایه از مبلغ 2,760,000 میلیون ریال به ‌مبلغ 5,520,000 میلیون ریال از محل سود انباشته در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.