برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1399/11/30

در تاریخ27/02/1400 مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.
طی جلسه، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/11/30 و گزارش فعالیت هیأت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
مبلغ 5,550,000 میلیون ریال از سود انباشته پایان دوره سال مالی منتهی به 30/11/1399 جهت تقسیم بین سهام داران در نظر گرفته شد که بر این اساس سود تقسیمی هر سهم 1,850 ريال می باشد.