بیمه دی

انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بیمه دی

شرکت بیمه دی از تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شفاف سازی نمود

مجمع عمومی عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه دی در روز شنبه مورخ 16 اسفند ماه 1399 تشکیل و بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای حقیقی جدید هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند؛
آقایان بهروز امید علی، عباسعلی بنی صفار،محمد رضا کشاورز، ایرج عربی و حمیدرضا صفی خانی به عنوان اعضای اصلی
و همچنین آقایان علیرضا شباهنگ و ناصر اسفنجی به عنوان اعضای علی البدل