درخواست تاسیس شرکت تامین سرمایه

درخواست تاسیس تامین سرمایه به بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار ارسال گردید.

در راستای اجرای سیاست کلان بانک دی و گروه مالی دی، طرح توجیهی تاسیس شرکت تامین سرمایه دی تدوین و درخواست تاسیس شرکت مزبور برای نهادهای ناظر (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار) جهت توسعه خدمات مالی، ارسال گردید.