سرمایه گذاری بوعلی

ثبت افزایش سرمایه «وبوعلی»

شرکت سرمایه گذاری بوعلی در خصوص ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی نمود.

با عنایت بر تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ 20 مرداد ماه، در تاریخ 07 آبان ماه 1399 افزایش سرمایه از مبلغ 1،600،000 میلیون ریال به ‌مبلغ 3،000،000 میلیون ریال از محل سود انباشته در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.