معاونت سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی:

ارتقا تابلو معاملاتی «ودی»

با توجه به رعایت الزامات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شفافیت اطلاعات شرکت، تابلو معاملاتی شرکت بیمه دی در تاریخ 05 مهرماه 1399 از بازار دوم فرابورس به بازار اول فرابورس ارتقا یافت.