آگهی مزایده شرکت سرمایه گذاری بوعلی

 

به گزارش روابط عمومی گروه مالی دی ، شرکت سرمایه گذاری بوعلی در تاریخ 23/08/1401 آگهی واگذاری 9/99 درصد سهام عادی بانام تحت تملک خود در شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان را منتشر کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کدال مراجعه گردد.