اقدامات گروه مالی دی در راستای مسئولیت های اجتماعی

اهدای  بیش از 8هزار قلم لوازم آموزشی و فرهنگی به فرزندان ایران زمین در شهرستان تایباد توسط گروه مالی دی