برگزاری اولین جلسه کار گروه تحلیل بازار سرمایه در سال 1400

اولین جلسه کارگروه تحلیل بازار سرمایه  در سال 1400 با حضور مدیر عامل محترم گروه مالی و مدیران عالی گروه مالی،سازمان اقتصادی کوثر، شرکت های بوعلی، کارگزاری بانک دی، بیمه دی، دستاورد دی و کارشناسان خبره و فعال در بازار در تاریخ 09 خرداد ماه 1400 در ساختمان مرکزی گروه مالی دی، طبقه دوازدهم، سالن کنفرانس برگزار گردید.

سردر گروه مالی و اقتصادی دی