عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

گروه مالی و اقتصادی دی در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به ثبت رسید.

گروه مالی و اقتصادی دی مطابق با مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در تاریخ 17 دی ماه 1399 با شماره عضویت 337/1791 نزد آن کانون به ثبت رسید.