تشکیل کار گروه تحلیل بازار سرمایه

با توجه به شرایط بازار سرمایه و در راستای پیش بینی روند آتی و نیز هم اندیشی با صاحبنظران و فعالین بازار، جلسه ی کارگروه تحلیل بازار سرمایه با حضور مدیر عامل محترم گروه مالی و مدیران عالی گروه مالی، شرکت های بوعلی، کارگزاری بانک دی، بیمه دی، دستاورد دی و برخی فعالین بازار در تاریخ 09 دی ماه 1399 در ساختمان مرکزی گروه مالی دی، طبقه دوازدهم، سالن کنفرانس برگزار گردید.

سردر گروه مالی و اقتصادی دی