معاونت سرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی:

ارتقا تابلو معاملاتی «وبوعلی»

با توجه به رعایت الزامات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شفافیت اطلاعات شرکت، تابلو معاملاتی شرکت سرمایه گذاری بوعلی در تاریخ 08 مهرماه 1399 از تابلو دوم بورس به تابلو اصلی بازار اول بورس ارتقا یافت.